අධිකරණ අමාත්‍යවරයාගේ උත්සාහයකප්‍රතිඵලයක් පළ දරයි. රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වාර්තාවකට අනුව ලංකාවට 2 වන තැන

June 30, 2017 Sharanga Nanayakkara 0

එක්සත් ජනපදයේ, රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද 2017 තැනැත්තන් වෙළදාම පිළිබඳ වාර්තාව (TIP) අනුව, ශ්‍රී : Read More >>