රාජපක්ෂගේ කාලයේ උද්ඝෝෂණ කෙරුවා නම්, ඉන්න තැන් හොයන්නත් බැහැ. වෙච්ච දේකුත් නැහැ. මිනිස්සුත් නැහැ – ජනපති

July 27, 2017 Sharanga Nanayakkara 0

කුරුණෑගල කුඹල්අංග විද්‍යාලයට පැමිණ ඔබ සියලූ දෙනා හමුවීමට ලැබීම පිළිබඳව : Read More >>