ජනපති තුරුලේ හුරතල් වුණ දනුල්‍යා

බාලේ පටන්ම ආලේ කළා රජරට නායකයාට

ටී.වී. එකේ දැක ලංකාවේ නායකයා කිව්වා

රැකවල් බිද දුව ගියා මොහොතින් ජනපති වෙතට

හුරතල් වුණා පුංචි දනුල්‍යා මෛත්‍රී සීයා තුරුලේ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*