සාම විනිසුරු පත්වීම් 400ක් පිරිනැමේ

මහා සංඝරත්නයට සහ ප්‍රජා නායකයින්ට සාම විනිසුරු පත්වීම් ලබාදීමේ උත්සවයක් අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයේදි පැවැත්විණි.මෙම අවස්ථාවට ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා ද සහභාගි විය.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*