ගම්පොළ නව අධිකරණ සංකීර්ණය සඳහා මුල්ගල තැබේ.

ගම්පොළ නව අධිකරණ සංකීර්ණය සඳහා මුල්ගල තැබීම අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ සුරතින් අද (2017/07/10) උදෑසන සිදු විය.

මේ සඳහා වැය වන මුදල රුපියල් මිලියන 458 කි.

මෙම අවස්ථාවට හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය දී.මූ.ජයරත්න, අධිකරණ හා බුද්ධශාසන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සාරතී දුෂ්‍යමන්ත මිත්‍රපාල, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න යන මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් එක් විය.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*