දේපල හා තක්සේරුකරණ ආයතනය ස්ථාපිත කිරීමට පනතක්!

බස්නාහිර හා මහා නගර සංවර්ධන ඇමති පාඨලී චම්පික රණවක විසින් ඇමති මණ්ඩලයට කරන ලද යෝජනාවක් අනුව දේපල හා තක්සේරුකරණ ආයතනය පනතක් මගින් ස්ථාපනය කරනු ලැබීමට නියමිත ය.

ඇමතිවරයා අමති මණ්ඩලය වෙත කළ යෝජනාවට අනුමැතිය ලැබී අතර ඒ අනුව දේපල කළමනාකරණය, අලෙවිකරණය, සංවර්ධනය, ආයෝජනය හා තක්සේරුකරණය විධිමත් කිරීමට අපේක්ෂා කරයි.

එම නිවේදනය පහතින්,

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*