ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට නව ලේකම්වරයෙක්

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස එස්.ටී.කොඩිකාර මහතා පත් කර ඇත. ඔහු හිටපු ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලෙස කටයුතු කළේය.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් නීල් ද අල්විස් මහතා විශ්‍රාම යාමෙන් ඇති වන පුරප්පාඩුව සඳහා මෙම පත් කිරීම සිදු කර ඇත.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*