වඳ වෙන්න බටහිර බෙහෙත් නෑ. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ නිවේදනය මෙන්න

IMAGE01020007.JPG (1164×1600)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*